PHP on IBM i (AS400)によるWEB化のことならオムニサイエンスへ!

မည္သူမဆို အလြယ္တကူနဲ႕ ေနရာမေရြး
အခ်ိန္မေရြး၊ mission-critical systems ရဲ႕ အေရးပါေသာ စနစ္မ်ား၏ အခ်က္
အလက္မ်ားကုိရယူႏိုင္ေသာ query tool
ျဖစ္ပါသည္။

phpQuery ဝန္ေဆာင္မွဳ မိတ္ဆက္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္

IBM i မွာရွိတဲ့ PHP ကို ထည့္သြင္းခ်င္ေသာ္လည္း သင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မသိခဲ့လွွ်င္ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ဤသို႔ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ phpStartPack က သင့္ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

phpStartPack ဝန္ေဆာင္မွဳမိတ္ဆက္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္

နာမည္ၾကီးကုမၸဏီတစ္ခုက IBM i (AS / 400) ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

AS400 Navi

ဒီေနရာမွာ ရွိေနတဲ့လူတိုင္းဟာ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့သူမ်ားသာျဖစ္ႀကပါတယ္။
ကမ ၻာႀကီးဟာ စိတ္ဝင္စားစရာေတြ အတိနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္မ်ားသို႔

Omniscienceကုမၸဏီသည္ယခုေသးငယ္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ေနေသာ္
လည္းစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ့ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဝန္ေဆာင္မွဳ

IBM i WebQuery tool
『phpQuery』

အခ်ိန္မေရြး၊ေနရာမေရြး၊မည္သူမဆို mission-critical systems ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ စနစ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ေတြကို အလြယ္တကူႀကည့္ရွႏိုင္ပါသည္။ iPad,Android Tablet ႏွင့္ Smart Phones မ်ားမွာလည္း IBM i ကမိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ႀကည့္ရွႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ထားျခင္းမရွိဘဲမိမိဘာသာ တစ္ခုခ်ည္းစီကို ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မည္သူမဆို အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ user interface ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။

IBM i Smart Start ေပၚမွာရွိသည့္
PHP
『phpStartPack』

IBM i မွာရွိတဲ့ PHP ကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္
ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကြ်မ္းက်င္မွဳမရွိေသးေသာ္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမရွိ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

IBM i ကုမၸဏီ Search Site
『AS400 Navi i』

“AS400 Navi” သည္ IBM i အသံုးျပဳေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မိမိ စနစ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေျဖရွင္းမွဳမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ မ်ားကို ထုတ္ေပးေသာ Web Site တစ္ခုပဲျဖစ္ပါသည္။”ကြ်န္ေတာ္တုိ့ေတြ လြယ္ကူေသာ category Search ကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ပါတယ္” “ ကြ်န္ေတာ္ AS400 အတြက္ ခုိင္မာတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခု ရွာေဖြခ်င္တယ္” “material မ်ားကုိ အခမဲ့ download လုပ္ျခင္း သို့မဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ကုိ ေမးျမန္းဆက္သြယ္နုိင္ပါတယ္” အမိ်ဴးမိ်ဴးေသာ စနစ္မ်ား၏ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရယ္ရြယ္ျပီး ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳအေသးစိတ္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္

နည္းပညာစြမ္းအားမ်ားမွတဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ
ကမ ၻာႀကီးအား လူသားအားလံုးအျပံဳးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုႏိုင္ရန္အတြက္
ဖန္တီးမွဳမ်ားႏွင့္အတူအျမဲအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

ကုမၸဏီ၏အ၀င္၀၌ အျပင္ဘက္မွ က်ေရာက္ေလ့
ရွိတတ္ေသာ ေတာက္ပေသာေနအလင္းေရာင္

သစ္ပင္မ်ား ကုမၸဏီ လုိဂိုမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည့္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိေသာ
ပင္မတံခါးေပါက္ ဧည့္ၾကိဳခန္းမွ ဧည့္သည္မ်ားအားၾကိဳဆုိေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေဆးတည္ျငိမ္လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ
အစည္းအေဝးခန္း

ထုိအခန္းကုိဧည့္သည္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လဲလွယ္ရာ အစည္းအေ၀းခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။
၀န္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္ဆံေရးပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေန့လည္
ထမင္းစားနားခ်ိန္တြင္လည္း ထုိအခန္းထဲရွိ တီဗီြဖြင့္ၾကည့္ၾက၍ ထမင္းစားခန္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ကာရံထားေသာ
နံရံေ၀ါမ်ား ကိုဖယ္ရွားခဲ့ျပီးသည့့္ေနာက္
က်ယ္၀န္းပြင့္လင္းေသာ ရံုး ျဖစ္လာခဲ့

တစ္ခ်ိန္က၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားရွိခဲ့သည့္နံရံေ၀ါမ်ားကိုဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ျခင္းသည္
ေနရာပိုမိုက်ယ္ဝန္းလာသည့္အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေ၀မွွ်ျခင္းမ်ား
ယခင္ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ့၍၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရး မ်ားသည္
လည္းယခင္ထက္ပိုမိုေခ်ာေမြလြယ္ကူလာခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိျခင္းေၾကာင္ ့customer service ကိုအေကာင္းဆံုး ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ယခုနယ္ပယ္အတြင္းမွာ System development ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ရည္ကိုင္ရည္၏ ထုတ္လုပ္မွဳစြမ္းအားႏွင့္ ထိေရာက္မွဳစြမ္းအားကို တိုးျမွင့္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ျမင့္မားေသာနည္းပညာဖန္တီးရာတြင္လညး္ ကတိသစၥာ လိုအပ္ပါသည္။

ページトップへ