PHP on IBM i (AS400)によるWEB化のことならオムニサイエンスへ!

ကုမၸဏီ အေႀကာင္း

Company Profile

ဥကၠဌ ၏ အမွာစကား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနာက္ထပ္ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ ကုမၸဏီ
တစ္ခုခ်င္းစီမွာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အျပည့္အဝအသံုးျပဳကာ အားလံုးႏွင့္္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းအား ေကာင္းလာျပီး အဆင့္ျမင့္အိုင္တီ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည့္ business
model ကို ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာေျပာင္းလဲမွဳမ်ားမွာ
စြန္႔စားမႈမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
Omniscienceကုမၸဏီသည္ အိုင္တီနည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံခန့္ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း နည္းလမ္းကုိ အဆုိျပဳျပီး ေကာ္ပိုရိတ္စီမံကိန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနခြဲမ်ား၏ outsourcers အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ developments မ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမွာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခု
အေနျဖင့္ IT Consulting မွတဆင့္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရံု
သာမကကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ အလုပ္သမားကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က် ေစႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
လူတိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္လာႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအားလံုး
ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ေပးစြမ္းလာနုိင္မည့္ ကြ်န္ေတာ္တို့၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါလုိ့ေျပာခ်င္ပါသည္။

Omni Science ကုမၸဏီလီမိတက္။
ဥကၠဌ ခဲအိခ်ိ ဖူဂ်ီ

ကုမၸဏီ ၏ မူဝါဒမ်ား

ကုမၸဏီ စိတ္ေက်နပ္မွဳ
အိုင္တီဝန္ေဆာင္မွဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေတာ Customers မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွဳ
ဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္ေက်နပ္မွဳ
ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ ကုမၸဏီ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိကူညီေထာက္ပံံ႕မွဳ
ကုမၸဏီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳႏွင့္အတူလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံံ့မွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

နည္းပညာစြမ္းအားမ်ားမွတဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ
ကမ ၻာႀကီးအား လူသားအားလံုးအျပံဳးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုႏိုင္ရန္အတြက္
ဖန္တီးမွဳမ်ားႏွင့္အတူ အျမဲအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

အေကာင္းဆံုး Customer
ဝန္ေဆာင္မွဳကို
ေပးျခင္း
အစဥ္အျမဲဆက္လက္
ႀကိဳးစားေနျခင္း
ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ
အသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း
ထားရွိျခင္း

တန္ဖိုး
-ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္က်င့္ထံုးဥပေဒ-

ေရွ႕ကိုဆက္သြားပါ ၊ စိန္ေခၚပါ ၊
ေျပာင္းလဲမွဳ ကို ႏွစ္သက္ပါ။

သင္စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားက အျမဲတေစ ျခိမ္းေျခာက္ေန့ပါလိမ့္မည္။ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ မိမိမူလျဖစ္ခ်င္ေနေသာရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေပ်ာက္ပ်က္
မသြားေစရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါကေၾကာက္ရြံ ့မႈမ်ား
တစ္စထက္တစ္စ ၾကီးထြားလာမည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္အခက္အခဲကို မဆုိ ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ
ေအာင္ျမင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လုိအပ္ပါသည္။

ျမင့္မားေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပန္းတုိင္မ်ား ထားရွိျခင္း

မည္သူမဆို မိမိ၏ အတိတ္ကရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား
ကုိသာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနျပီး ရပ္တန္႔ ေနပါမူ တိုးတက္မႈ
လည္းရပ္တန္႔ေနပါလိမ့္မည္။ျမင့္မားေသာ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိျပီး ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္
လုိအပ္ပါသည္။ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေသာ
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္သည့္
မိမိကိုယ္ပုိင္သေဘာထားမွာလည္း အေရးၾကီးလွေပသည္။

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္း ႏွင့္ မာန္မာန
ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ Customer မ်ားအား
ဆက္ဆံျပီး ခုိင္မာေသာယံုႀကည္မႈကိို တည္ေဆာက္ပါ
သည္။ထုိ့အျပင္ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္
တည္ရွိေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ၾကိမ္တည္းႏွင့္ပင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္
အသင္းအဖြဲ႕

Omniscience သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္မွဳ
ကိုသာမက မိမိပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာအဖြဲ့ ၀င္မ်ားအတြက္
ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကိုပါ ေပးႏိုင္ေသာ
ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနပါသည္။
ယံုၾကည္မႈထားရွိျခင္းသည္ အဖြဲ့၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း၏ ကိုယ္ပုိင္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိနားလည္၍ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ကူညီေစာင့္မျခင္းမ်ားျဖစ္လာေစ
နုိင္ပါသည္။

မိမိ၏ ကိုယ္ပုိင္ လြတ္လပ္ခြင့္

“ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားျပဳျဖစ္ပါသည္” ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ တက္တက္ၾကြၾကြႀကိဳးပမ္း
သြားပါလွွ်င္ ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

အမ်ိဴးမိ်ဴးကြဲျပားျခားနာလ်က္ရွိေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ
ေလးစားမႈေပးရန္

အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဴးတူပူးေပါင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိ၏ အၾကံဥာဏ္စိတ္ကူးတစ္ခု
တည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ပါ။

ကုမၸဏီ အေႀကာင္း

ကုမၸဏီ
အမည္
omniscience ကုမၸဏီ လီမိတက္။
တည္ေနရာ ၁၀၁-၀၀၄၇
ခ်ီယိုဒ-ကု ၊ တိုက်ိဳ ဦခ်ီခန္ဒ ၁-၅-၄ မီယခုိအေဆာက္အဦး ၇လႊာ။
ဖုန္း ၀၃-၅၁၂၇-၂၃၁၁
[FAX] ၀၃-၅၁၂၇-၂၃၆၀
စတင္
တည္ေထာင္
ေသာႏွစ္
ႀသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၅ခုႏွစ္။
ေငြအရင္း
အႏွီး
ယန္း သန္း၃၀
ကုမၸဏီ
အႀကီးအကဲမ်ား
ကုမၸဏီ ဥကၠဌ   ခဲအိခ်ိ ဖူဂ်ီ
ဒါရိုက္တာ    ေရွာတ ဖူဂ်ီ
ဒါရိုက္တာ    စုစုမု ခန္နီကို
စာရင္းစစ္မွဴ း   ယုကိအို မာစုမိ
စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မီဒီယာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေထာက္အပံံံ့ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
စီးပြားေရး ခြင့္ျပဳမိန္႕ လိုင္စင္ နံပါတ္:(especially) ၁၃-၃၀၂၇၄၀
ဘဏ္မ်ား တိုက်ိဳ-မစ္စူဘီရွီ ယူအက္ဖ္ဂ်ီ ဘဏ္  ခန္ဒ ရုံးခြဲ
မစ္ဇူဟို ဘဏ္  ခန္ဒ ရုံးခ
ယခ်ီယို ဘဏ္   ခန္ဒ ရုံးခြဲ
အဓိက
suppliers မ်ား
ေကာ္ပိုေရးရွင္း INES Ymobile ေကာ္ပိုေရးရွင္း။
Iguazu , ITOCHU Techo-Solutions ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္။
IEI ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္။
Ontsu group Kyoritsu Dengyo ကုမၸဏီ
လီမိတက္။
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအတြက္ Kuribayashiun'yu Corporation general Japan မွ စမ္းသပ္ျခင္း စင္တာ
Convidien Japan Co.,public buildings, Inc.
Sotheby အသင္းအဖြဲ႕ Brunswick SPORTS ဂ်ပန္ကုမၸဏီလိမိတက္။
Star Micronics Co., Seiko Solutions ကုမၸဏီလီမိတက္။
Seiko Precision ကုမၸဏီလီမိတက္၊ SECOM Trust Systems ကုမၸဏီလီမိတက္။
General Business Services, Inc. Zeria ေဆးဝါး ကုမၸဏီလီမိတက္။
Takase ကုမၸဏီလိမိတက္။ International-Dentsu သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကုမၸဏီလိမိတက္။
TMI Solutions ကုမၸဏီလိမိတက္။Nippon Steel Hitachi Systems Engineering ကုမၸဏီလီမိတက္။
Japan Office System Hitachi Aloka
ေဆးဝါးကုမၸဏီလီမိတက္။
Bridgestone Software ကုမၸဏီလိမိတက္။
Bell data လီမိတက္။ YKT ကုမၸဏီလီိမိတက္။
Ymobile ေကာ္ပိုေရးရွင္း။

ကုမၸဏီ သမိုင္းေႀကာင္း

ဇြန္လ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ OmniScience ကုမၸဏီကို ရုိရုိဂိ၊ရွီဘုယရပ္ကြက္၊တုိက်ိဴျမိဳ့တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ဇူလိုင္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ရံုးခ်ဴပ္အား ခိတရွင္းဂ်ဳခု၊ရွင္းဂ်ဳခုရပ္ကြက္၊တုိက်ိဴ သို့ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ IBM AS/400 ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး contract development ကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ရံုးခ်ဴပ္အား ခ်ိရုိခု ရပ္ကြက္၊ ခန္ဒါ စုဒါခ်ိဴ တုိကိ်ဴျမိဳ့ သုိ့ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။
ဧပရယ္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ Corporation Information Science Institute, Ltd. ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ core science နာမည္သို့ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္၂၀၀၅ခုႏွစ္ core science မွ ထပ္မံခြဲထြက္လာျပီး OmniScience အမည္ျဖင့္ တုိက်ိဴအေရွ႕တံတား ၊ခ်ိအုိရပ္ကြက္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ဇြန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အုခ်ိခန္ဒ၊ ခ်ိရိုဒရက္ကြက္ တုိက်ိဴသို့ ေျပာင္းေရြ ့ခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ IBM i ၏ ေခတ္မီမႈကို နားလည္လာေစရန္ one-stop service “OpenOmni”ကုိ စတင္ခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ISMS (ISO27001) (စစ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလက္မွတ္-IS539022) ကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။
မတ္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေငြအရင္းအႏွီး ယန္း သန္း၃၀ ထိတုိးတက္လာခဲ့သည္။
ဧပရယ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ IBM i က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ “wakarana i ”၏ itch Q & A site ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
ေမ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ IBM i ရဲ့ data query tool ျဖစ္တဲ့ “PHPQUERY for IBM i ” ရဲ့ beta version ကို ျဖန့္ခ်ိခဲ့သည္။
ေမ၂၀၁၅ခုႏွစ္ နာမည္ၾကီးကုမၸဏီတစ္ခုက IBM i မွာရွာေဖြေတြ့ရွိခဲ့ေသာ AS400 Navi ကုိျဖန့္ခ်ိခဲ့သည္။
ページトップへ